תקנון האיגוד

תקנון האיגוד

דצמבר 24, 2017

איגוד השיווק הישראלי (ע"ר)
עמותה רשומה מס' 58-001-192-2

תקנות

 1. שם העמותה:
  איגוד השיווק הישראלי.
 2. מהות העמותה:
  העמותה היא מוסד ציבורי שאינו מכוון למטרת רווחים.
 3. דין העמותה:
  העמותה היא אישיות משפטית, הרשאית ע"י באי כוחה להתקשר בכל מיני חוזים והתחייבויות: לקנות, למכור, לרכוש ולהעביר בכל אופן שהוא כל מיני נכסים, קרקעות, מטלטלין, זכויות, ולהופיע בכל בתי משפט לכל סוגיהם ובכל דרגותיהם ולעשות בכלל כל מיני פעולות משפטיות הקשורות בענייני העמותה או הנובעות מתוכן.
 4. המטרות:

א. לייצג ולקדם את האינטרסים של חברי העמותה בתחום הפרסום והשיווק, לרבות בקשר שבינם לבין צינורות הפרסום, השיווק, הפרסומאים וארגוניהם ונותני שירותים בתחום השיווק

ב. ליזום ולנהל מחקרים בנוגע לערך השיווקי של צינורות השיווק השונים

ג. להוציא לאור ולפרסם כתבי עת, עלונים וחוזרים לחברי העמותה ולמעוניינים אחרים בענף השיווק והפרסום

ד. ליזום ולארגן עריכת הרצאות וקורסים מקצועיים

ה. לארגן ולהשתתף בכנסים בענף השיווק והפרסום

ו. להוות במה לבירורים פנימיים בין חברי העמותה

ז. למקסם ולייצר ערך מוסף לחברי העמותה בתחום השיווק

ח. להיות הגוף המוביל את השיח השיווקי ולספק לחברי האיגוד שירותי ייעוץ והכוונה

ט. לעשות כל פעולה אחרת לקידום ענייני העמותה

 1. חברות:

א. כחבר העמותה יכול להתקבל כל אדם מעל גיל 25 וכל תאגיד שהוא אישיות משפטית, בעל פעילות שיווק ופרסום למוצריו ושירותיו
ב. על הרוצה להתקבל כחבר בעמותה להגיש בקשה בכתב להנהלת העמותה.
ג. ההנהלה תחליט עפ"י שיקול דעתה הבלעדי אם לקבל את החבר אם לאו, לרבות אך לא רק בקשר להיקף פעילות השיווק והפרסום של אותו חבר, ותודיע את ההחלטה למבקש.
ד. מי שנתקבל כחבר העמותה יהיה חייב לקיים את תקנות העמותה ואת החלטות מוסדותיה, לשלם את דמי החבר עבור השנה הקלנדרית השוטפת בהתאם לנהלי העמותה ובמקרה של תאגיד להודיע בכתב מי יהא נציגו הרשום בפנקס חברי העמותה.
ה. העמותה תנהל פנקס חברים. חבר המבקש לשנות פרטים בפנקס החברים ייתן על כך הודעה בכתב למזכירות העמותה.

 1. סיום החברות:

א. החברות מתבטלת ע"י פטירתו של החבר, או במקרה של אישיות משפטית, ע"י התפרקותה כדין.

ב. הרוצה לבטל את חברותו בעמותה יודיע על כך להנהלה לפחות חודש מראש, ועליו יהיה לשלם את כל המגיע ממנו לעמותה עד לסוף הרבעון במהלכו בוטלה החברות.

ג. חבר יכול להיות מוצא מהעמותה עפ"י החלטת ההנהלה בגלל אי תשלום דמי חבר.

ד. חבר יכול להיות מוצא מהעמותה בגלל התנהגות שאינה הולמת חבר בעמותה – עפ"י החלטת ההנהלה.

ה. למרות האמור בס"ק ג' ו-ד' לעיל, לא יוצא חבר מן העמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הנהלת העמותה.

 1. חובות החברים:

א. לשמור ולקיים את התקנות, ההוראות וההחלטות של מוסדות העמותה.

ב. לשלם את דמי החבר כנזכר בסעיף 5-ד' לעיל בשיעור ובתנאים שההנהלה תחליט עליהם מעת לעת.

 1. זכויות החברים:

א. לבחור ולהבחר למוסדות העמותה.

ב. להשתתף בכל האסיפות והפעילויות של העמותה.

 1. הכנסות העמותה:

א. דמי חבר.

ב. תרומות.

ג. תמיכות ממשלתיות וציבוריות.

ד. הכנסות מכל מקור אחר, לרבות פעילויות העמותה.

ה. העמותה הינה מלכ"ר, אשר כלל הכנסותיה מוחזרות בצורת פעילויות בהתאם למטרותיה, למען הציבור, אולם רווחי העמותה לא יחולקו בין חברי העמותה.

 1. סניפים:

א. ההנהלה רשאית להקים סניפים בכל מקום בארץ.

ב. כל סניף מוסמך לפעול במקום פעילותו למען מטרות העמותה בהתאם להנחיות ההנהלה. אין הסניפים מוסמכים לעשות על דעת עצמם כל דבר החורג מסמכותם המקומית כפי שתוגדר מדי פעם בפעם ע"י ההנהלה, או לטפל בעניין אשר נודעת לו חשיבות כללית או עקרונית.

ג. כל סניף יקבע את תקנותיו באישור ההנהלה.

 1. רשויות העמותה:

רשויות העמותה הן: האסיפה הכללית, ועדת ביקורת וההנהלה.

 1. האסיפה הכללית:

א. האסיפה הכללית של חברי העמותה היא המוסד העליון של העמותה.

ב. (1)  אסיפה כללית רגילה תתקיים פעם בשנה. אחת לשלו שנים, תתכנס האסיפה כללית כדי לבחור את ההנהלה (להלן "אסיפת בחירות"). ההנהלה שתיבחר תהא בת ששה חברים לפחות, אך לא למעלה מארבעה עשר, ותיבחר ע"י בחירות חשאיות, נפרדות וישירות לרבות באמצעות הצבעה מקוונת, שתעשה באמצעות תוכנת הצבעה ייעודית. חבר הנהלה יהיה רק מי שהינו חבר עמותה או מי שרשום בפנקס החברים כנציג של תאגיד החבר בעמותה.

תקופת כהונתם של חברי ההנהלה הינה שלוש שנים מיום היבחרם. בכל מקרה, לא יוכל חבר הנהלה להיות מועמד לתקופת כהונה רצופה שלישית, לאחר תום כהונתו בשתי תקופות כהונה רצופות, מכאן שיהא תפקיד כהונה כחבר הנהלה מוגבל ל-6 שנים בלבד.

(2) האסיפה הכללית הרגילה, שהינה אסיפת בחירות, תבחר ברוב קולות, בבחירות חשאיות, נפרדות ואישיות, לרבות באמצעות הצבעה מקוונת שתעשה באמצעות תוכנת הצבעה ייעודית, את יו"ר העמותה. תקופת כהונתו של יו"ר העמותה תהיה לשלוש שנים מיום היבחרו. יו"ר העמותה אשר יכהן שתי תקופות רצופות, לא יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה שלישית. תקופה או תקופות כהונה כחבר הנהלה לא תובאנה בחשבון לצורך סעיף זה.

לעניין סעיף זה, חבר שנבחר לשמש כחבר הנהלה או כיו"ר העמותה, ושימש בתפקידו מחצית תקופת כהונה או יותר, יחשב כמי ששימש מלוא תקופת הכהונה.

(3) בעת בחירת חברי ההנהלה כנקוב בס"ק (1) לעיל, ייבחרו שני חברי הנהלה נוספים, אשר לא יכהנו בפועל, אלא ישמשו, במידת הצורך ועפ"י החלטת ההנהלה, כחברי הנהלה "חלופיים" אשר סדר בחירתם ומינויים בהתאם למנין הקולות שקיבלו.

ג. ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

ד. האסיפה הכללית הרגילה תדון ותחליט על אישור דו"ח ועדת הביקורת השנתי והדו"ח הכספי השנתי של העמותה, תקבע את מדיניות העמותה ותבחר בהנהלה ובועדת הביקורת.

ה. אסיפה כללית מיוחדת תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות מחצית מחברי העמותה.

ו. כל אסיפה כללית תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות מחצית חברי העמותה.

ז. אם לא נוכח המנין החוקי בפתיחת כל אסיפה כללית, תדחה האסיפה בשעה אחת ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

ח. ההנהלה חייבת לתת לחברי העמותה הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות על מועד האסיפה ועל סדר יומה, וכן עליה לפרסם מודעה על קיום האסיפה וסדר יומה בעיתון יומי אחד, לפחות שלושה ימים לפני האסיפה.

ט. (1) לכל חבר בעמותה קול אחד בהצבעה הנערכת באסיפה הכללית. חבר עמותה שהינו תאגיד יוכל להצביע רק באמצעות מי שרשום כנציגו בפנקס החברים.

(2) לא ישמש אדם כנציג של יותר מחבר אחד באסיפה בעת ובעונה אחת.

(3) היה ונבצר מן הנציג של התאגיד להצביע באסיפה, יוכל התאגיד למנות נציג אחר במקומו לעניין זה בלבד. המינוי יעשה בכתב ובחתימת  התאגיד ויפרט את מועד האסיפה.

 1. ההנהלה

א. ההנהלה תנהל את ענייני העמותה בהתאם לקווי הפעולה והמדיניות שהותוו ע"י האסיפה הכללית.

ב. ההנהלה תבחר מבין חבריה סגן ויושבי ראש ועדות.

ג. ההנהלה תהיה מוסמכת לקבוע את סדרי עבודתה ולהעניק סמכויות ביצוע לכל אחד מחבריה.

ד. ההנהלה תמנה את עובדי העמותה ותקבע את תנאי העסקתם ושכרם. על כתב המינוי של מנכ"ל העמותה יחתמו היו"ר יחד עם יו"ר ועדת הכספים.

ה. כל ישיבת הנהלה תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות חמישה חברי הנהלה ובתוכם היו"ר.

ו. יו"ר העמותה שנבחר על ידי האסיפה הכללית כאמור בסעיף 12-ב'-(2) לעיל, יהיה לחבר ההנהלה כל עוד לא תמה תקופת כהונתו או כל עוד לא התפטר מתפקידו.

ז. חבר הנהלה אשר במהלך כהונתו יעבור לתפקיד בחברה אשר אינה חברה בעמותה, תיפסק אוטומטית כהונתו בהנהלה, אלא אם תוך שלושה חודשים יחל לכהן בתפקיד אצל חבר בעמותה.

ח. (1) חבר הנהלה שנעדר מישיבות ההנהלה פעמיים רצופות, ישלח לו היו"ר מיד אחרי הישיבה השנייה ממנה נעדר הודעה בדוא"ל הכוללת פירוט ישיבות ההנהלה שמהן נעדר, בצירוף הודעה כי אם לא ישתתף בישיבות ההנהלה הבאות ברציפות יחדל מכהונתו כחבר הנהלה, בתנאים ובמועד שנקבעו בסעיף זה או על פיו.

(2) תנאים להפסקת כהונה כאמור הם כי:

א. יו"ר ההנהלה לא נתן רשות מראש להעדרות חבר ההנהלה מישיבותיה.

ב. יו"ר ההנהלה שלח לחבר ההנהלה מיד אחרי הישיבה השנייה שממנה נעדר, הודעה בדוא"ל הכוללת פירוט הישיבות של ההנהלה שמהן נעדר, וציון העובדה שההודעה נשלחה מכוח סעיף קטן זה.

(3) ראה יו"ר ההנהלה שחבר הנהלה נעדר מישיבות כאמור בס"ק (1) לעיל, ושנתמלאו התנאים שבס"ק (2) לעיל, ישלח לו הודעה במכתב רשום; ההודעה תפרט את הישיבות שמהן נעדר חבר ההנהלה ואת קיום התנאים שבס"ק (2) ותציין שנשלחה מכוח ס"ק זה.

(4) לא הגיש חבר ההנהלה תוך תקופה של שבועיים ימים בקשה ליו"ר ההנהלה לביטול ההודעה לפי ס"ק (3), יחדל מכהונתו כחבר הנהלה בתום תקופה זו, זולת אם יו"ר ההנהלה ביטל את ההודעה לפני כן כאמור בס"ק (5).

הוגשה בקשה כאמור, תדון בה ההנהלה, ואם החליטה לדחותה –  יחדל המבקש מכהונתו עם קבלת ההחלטה.

(5) יו"ר ההנהלה רשאי לבטל הודעה לפי ס"ק (3) לעיל, אם הובהר לו שהעדרותו של חבר ההנהלה נגרמה בשל סיבות מוצדקות כגון מחלתו של החבר, שרותו בצבא הגנה לישראל או שליחות ציבורית שלו.

(6) מי שנבחר לחבר הנהלה וחדל מכהונתו לפי ס"ק (4) לעיל, יבוא במקומו חבר הנהלה חלופי שנבחר כאמור בסעיף 12-ב' (3) לעיל.

(7) חבר הנהלה אשר הודיע על התפטרות מתפקידו ו/או נפסקה כהונתו בקרות האמור בס"ק ז' לעיל, יבוא במקומו חבר הנהלה חלופי שנבחר כאמור בסעיף 12-ב' (3) לעיל.

 1. יושב-ראש העמותה

א. יושב ראש העמותה הוא יו"ר ההנהלה והוא יישב בראש ישיבות ההנהלה ואסיפות עמותה.

ב. יושב ראש העמותה אשר פרש במהלך כהונתו מתפקידו אצל חבר בעמותה, ימשיך לכהן כיושב ראש במשך שלושה חודשים מיום פרישתו מתפקידו. אם בתום תקופת שלושת החודשים לא ישמש בתפקיד אחר אצל חבר בעמותה תפקע כהונתו של יושב הראש והוא ייחשב כמי שהתפטר מכהונתו

ג. במקרה של התפטרות יו"ר העמותה מכהונתו, סגן היו"ר ישמש כיו"ר זמני לעמותה ולהנהלה, לתקופה מירבית של 90 יום שבתוכה יתקיימו בחירות ליו"ר בלבד.

 1. ועדות:

א. לרשויות העמותה סמכויות למנות ועדות למטרות מיוחדות. הוועדות תהיינה כפופות לסמכותה של ההנהלה.

ב. האסיפה הכללית הרגילה תבחר ועדת ביקורת אשר תימנה שלושה חברים מבין חברי העמותה שאינם חברי ההנהלה.

ג. ועדת הביקורת תיבחר, כאמור בס"ק ב' לעיל, אחת לארבע שנים באסיפה כללית בה מתקיימות בחירות לשאר מוסדות העמותה.

ד. ועדת הביקורת תבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת העמותה למטרותיה, את ענייניה הכספיים, תבדוק את השגת יעדיה ביעילות ובחסכון, תעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית וההנהלה, תציע להנהלה דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה, תבדוק את ענייניה הכספיים את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה, תבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה ותביא בפני ההנהלה והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקתה.

 1. דין וחשבון כספי:

ההנהלה תגיש מדי שנה לאסיפה הכללית הרגילה דו"ח כספי מפורט על ההכנסות וההוצאות של העמותה ומפעליה.

 1. רואה חשבון:

ההנהלה תמנה רואה חשבון שמתפקידו לבקר ולאשר את הדו"ח הכספי השנתי המוגש לאסיפה הכללית הרגילה של העמותה. רוה"ח יגיש את דוחותיו לוועדת הביקורת של העמותה ולהנהלת העמותה.

 זכויות חתימה:

בהחלטה של הנהלת העמותה ייקבעו שנים או יותר בעלי זכות חתימה, בקשר עם כל התחייבויות בשם העמותה.

 1. שינוי בתקנות:

כל שינוי בתקנות העמותה טעון החלטת אסיפה כללית רגילה שנתקבלה ברוב קולות של הזכאים להצביע בה.

 1. פירוק העמותה:

העמותה תתפרק לפי החלטה ברוב של שני שלישים מהחברים הנוכחים באסיפה כללית מיוחדת, שעל סדר יומה סעיף אחד: פירוק העמותה.

אסיפה זו תחליט על גורל רכוש העמותה וחלוקתו, בתנאי שרכוש זה לא יתחלק בין חברי העמותה, אלא יוקדש למטרות ציבוריות או למוסדות שמטרותיהם דומות למטרות העמותה.

 1. הודעות:

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל בהתאם לכתובת הרשומה בפנקס החברים.

ב. לפי בקשת חבר בכתב תשנה העמותה את כתובת הדואר האלקטרוני או מענו בפנקס החברים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות