האמנה ליחסי מפרסמים-פרסומאים

האמנה ליחסי מפרסמים-פרסומאים

מאי 10, 2022

כפי שנוסחה על ידי איגוד השיווק הישראלי ואיגוד חברות הפרסום

1.     המפרסם והפרסומאי יקפידו על יחסי כבוד, נימוס, והבנה הדדית ביניהם, ויפעלו בכנות, בפתיחות וביושר כדי להביא להצלחת המהלך הפרסומי המשותף לשניהם.

2.     שני הצדדים יקפידו לסכם את תנאי ההעסקה של הפרסומאי בבהירות ובדייקנות טרם תחילת ההתקשרות ביניהם, כדי לצמצם למינימום כל מחלוקת ביניהם בנושא תגמול הפרסומאי. עם חתימת ההסכם שני הצדדים מחויבים למלא אותו ככתבו וכלשונו.

3.     הצדדים יסכימו ביניהם מראש על מטרות ויעדים אותם יגדירו במשותף. מטרות ויעדים אלה יהיו אמצעי המדידה והמבחן לאיכות העבודה המשותפת ויעודכנו מעת לעת ככל שיתקדם המהלך הפרסומי המשותף.

4.     הצדדים יעשו כל מאמץ וישקיעו במשותף את מיטב כוחותיהם המקצועיים כדי שהמהלך הפרסומי המשותף להם יוכתר בהצלחה.

5.     הצדדים יטפחו יחסי שותפות ואמון ביניהם. הפרסומאי והמפרסם ינהלו את יחסי העבודה ביניהם בשקיפות ובתום לב, בכל הקשור להסכמים שברצונם לחתום עם פרסומאי או מפרסם מתחרה. וזאת על מנת שתינתן למי מהם שירצה, האפשרות לסיים את ההתקשרות ביניהם בהסכמה ובכבוד.

6.     הצדדים יחשפו אחד בפני השני בשקיפות מלאה ובתום לב, כל נתון או מידע הידוע למי מהם והנוגע למהלך הפרסומי המשותף לשניהם.

7.     אם לא צוין אחרת בהסכם ביניהם, המפרסם יכבד את שעות העבודה המקובלות במשק ולא יחרוג מהן, אלא רק במקרים חריגים ונדירים ולא כדבר שבשגרה. היקף שעות העבודה ייקבע בהסכם ההתקשרות.

 

להורדת האמנה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות