התו האתי

התו האתי

עקרונות מוסכמים לשיתוף הפעולה בין הרשות השנייה לבין איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים  

(19 בספטמבר 2006)

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (“הרשות השנייה”), איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה והידברות בין שלושת הגופים בנושא הפיקוח על הפרסומות המשודרות בערוצי הטלוויזיה הציבוריים-מסחריים שבפיקוח הרשות.
 
לאור זאת ובהמשך לפגישות שהתקיימו בנושא החליטו הצדדים להעלות על הכתב את עקרונות שיתוף הפעולה וההסכמות ביניהם לגבי אופן הפיקוח על פרסומות. עקרונות אלה יושתתו על הפעלת מנגנון של “תו אתי” שיוענק על ידי הרשות השנייה למשרדי פרסום ו/או למפרסמים לצורך פישוט וייעול הליכי אישור פרסומות, כאשר במקביל תוסיף הרשות להפעיל את סמכויות הפיקוח והאכיפה הנתונות לה, לרבות סמכות פסילת פרסומות וסיווגן לשידור בשעות מסוימות או בתכניות מסוימות, בהתאם לאופיין ותוכנן של תכניות אלה.
 
כמו כן, יפעלו הצדדים לקידום שיתוף הפעולה ביניהם ובפרט בעניין היוועצות כמפורט בסעיף 8 להלן.

 

מדריך האתיקה

הרשות השנייה, איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים השלימו את גיבושו של מדריך מוסכם בנושא אתיקה בפרסומות (“מדריך האתיקה בפרסומת”), במסגרת ועדת האתיקה שמינתה הרשות בהשתתפות נציגי ציבור ונציגי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים. מדריך זה הובא לאחר אישורו על ידי חברי הוועדה (נציגי הציבור ונציגי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים) בפני מועצת הרשות השנייה ואושר על ידה, ובפני איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים ואומץ על ידם.
 
מעת לעת ובהתאם לצורך, תתכנס ועדת האתיקה לדון בסוגיות שיועלו ע”י מי מהצדדים, ותגבש המלצות לשינוי/עדכון/התאמה של מדריך האתיקה בפרסומת, בהתאם לשיקול דעתה.

 

הענקת תו אתי

 
1. הרשות השנייה תעניק “תו אתי” למשרדי פרסום (“פרסומאים /ו) ” או למפרסמים אשר ישתתפו בהשתלמות בנושא “מדריך האתיקה בפרסומת” מטעם הרשות השנייה, איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים בישראל, ואשר בתום ההשתלמות יקבלו על עצמם באמצעות חתימה את מדריך האתיקה בפרסומת. יובהר כי חברות באיגוד המפרסמים ו/או איגוד חברות הפרסום, אינה מהווה תנאי לקבלת “תו אתי” כאמור.
  
2. “תו אתי” יעניק לפרסומאים ו/או למפרסמים שיזכו בו פטור מהצורך להעביר לאישור מראש של הרשות השנייה את התשדירים אותם הם מבקשים לשדר, לרבות בנושאים שכיום מחויבים באישור מוקדם, כמפורט  להלן: 

2.1  תשדירים בהם מופיעים ילדים או בני נוער או הפונים לילדים ובני נוער.
 
2.2  תשדירים העוסקים בבריאות.
 
2.3  תשדירים אשר קיים חשש כי יש בהם ביטויים (ויזואליים ו/או מילוליים , ) מסרים או תכנים של מין או רמיזה מינית, אלימות, אכזריות או גזענות, או שקיים חשש כי יש בהם משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור.

3. אין באמור כדי לייתר את הליך בדיקת הפרסומות על ידי זכייני הרשות השנייה, כפי שהוא מתבצע כיום, או כדי למנוע מפרסומאים/מפרסמים המעוניינים בכך לפנות לרשות השנייה בבקשת פרה- רולינג לגבי תשדיר מסוים.

4. איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים יפעלו בקרב חבריהם לקידום יוזמת הצדדים להענקת “תו אתי” לפרסומאים ולמפרסמים ולהצטרפות החברים באיגודים ליוזמה זו.

5. איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים, יעבירו לידי אגף פרסומות של הרשות השניה רשימות החברים באיגודים ויעדכנה מעת לעת בהתאם לצורך.

 
6. אגף פרסומות ברשות, יעדכן את הגורמים הרלוונטים אצל זכייני ערוץ 2  ו-10 ברשימות משרדי הפרסום והמפרסמים להם הוענק “תו אתי” ומשרדי פרסום ומפרסמים מהם נשלל “התו האתי”.

 

שלילת תו אתי 
 
 7. מנכ”ל הרשות השנייה יהיה רשאי, לשלול “תו אתי” מפרסומאי ו/או מפרסם באחד מן המקרים הבאים:
 
א. 2  (שני) תשדירי פרסומת מטעם משרד הפרסום או מטעם המפרסם, לפי העניין, נפסלו לשידור, והכל שלא מפאת טעמים הנוגעים ל”אמת בפרסום” גרידא, ובלבד שבין הפסילות לא עבר פרק זמן העולה על שנה.
 
ב. זמן שיבוצם של 5  (חמישה) תשדירי פרסומת, מטעם משרד הפרסום או מטעם המפרסם, לפי העניין, שונה או הוגבל ע”י הרשות לאחר עלייתם לשידור, ובלבד שבין הפסילות לא עבר פרק זמן העולה על שנה.
 
ג. 2  (שני) תשדירי פרסומת מטעם משרד הפרסום או מטעם המפרסם, לפי העניין, נפסלו מטעמים הנוגעים ל”אמת בפרסום” גרידא, למעט המקרים המנויים בנספח א’  למסמך זה, ובלבד שבין הפסילות לא עבר פרק זמן העולה על שנה.

 

ד. נדרש תיקונם של 5 (חמישה) תשדירי פרסומת מטעם משרד הפרסום או מטעם המפרסם, לפי העניין, הנוגעים ל”אמת בפרסום”  בגין אחד או יותר מן המקרים המנויים בנספח א’  למסמך זה, ובלבד שבין המקרים בהן נדרש תיקון, לא עבר פרק זמן העולה על שנה. לעניין זה “פסילה” משמעה – הנחיה של הרשות לפסילת התשדיר מהיות התשדיר כפי ששודר.

 
8. מנכ”ל הרשות השניה או מי מטעמו, בבואו לדון בפסילה או בסיווג מחדש של תשדיר פרסומת מטעמים שאינם נוגעים לאמת בפרסום, יוועץ בין היתר במנכ”ל איגוד חברות הפרסום ובמנכ”ל איגוד המפרסמים, או מי מטעמם, בטרם יקבל החלטתו. זאת, מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל הכללי מכח הדין או הזיכיון.
 
ההיוועצות תתקיים בתוך זמן קצר ככל הניתן ולא יאוחר מהמפורט להלן במקרה שנדרשת היוועצות בנוגע לתשדיר המשודר בפועל, ההיוועצות תתקיים עוד באותו יום. במקרה של תשדיר העתיד להיות משודר, ההיוועצות תעשה בתוך 3 ימי עבודה. במידה ולא ניתן יהיה להיוועץ בנציגי האיגודים בתוך הזמן האמור, יקבל מנכ”ל הרשות החלטתו ללא קיום ההיוועצות כאמור.
 
9. היוועצות עם  נציגי האיגודים תתקיים אך ורק בכל הקשור לתשדירי פרסומת מטעם משרדי פרסום ומפרסמים החברים באיגוד חברות הפרסום ו/או באיגוד המפרסמים לפי העניין.

 

10. משרד פרסום ו/או מפרסם יהיו רשאים לערער על החלטת מנכ”ל הרשות לשלול ממנו את התו האתי בפני ועדת הערר של מועצת הרשות השניה. על רצונו לערער על החלטת מנכ”ל הרשות יודיע משרד הפרסום או המפרסם בכתב לאגף פרסומות ברשות, לכל היותר בתוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה. כל עוד לא נתקבלה החלטה אחרת על ידי ועדת הערר, ייחשב העניין כאילו נשלל התו האתי ממשרד הפרסום או המפרסם.

 
 
החלופות השונות של הפעילות במסגרת התו האתי  
  
מפורטות החלופות השונות של הפעלת התג האתי, תוך בחינת עמדת המפרסם והפרסומאי: ד”מס משרד פרסום מפרסם פועל במסגרת התו האתי 

   
 

המשך הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה
11. הרשות השנייה תוסיף לפקח על הפרסומות בהתאם לסמכויותיה לפי הוראות כל דין, לרבות חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש” -ן 1990  והכללים מכוחו וחוק סיווג, סימון שידורים ואיסור שידורים מזיקים, התשס – א” 2001  והתקנות והכללים מכוחו, וכן לפי הוראות הזיכיון ומדריך האתיקה. בכלל זה תהיה הרשות רשאית לפסול תשדירי פרסומת וכן לסווגם לשיבוץ לתכניות מסוימות, בהתאם לאופיין ותוכנן של תכניות אלה.
 
ובאנו על החתום, היום 19 בחודש ספטמבר 2006

מנשה סמירה – יו”ר                        עופר בלוך – יו”ר                     יאיר גלר – יו”ר
_______________                   __________________      _______________________
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו      איגוד המפרסמים בישראל         איגוד חברות הפרסום 
 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות